ประกาศนักศึกษาท่านใดที่ค้างส่งหนังสือ

ประกาศ 

นักศึกษาท่านใดที่ค้างส่งหนังสือ, โสตทัศนวัสดุ   หรือค้างชำระค่าปรับ  กรุณานำมาส่งคืน  และติดต่อชำระค่าปรับ  ณ  สำนักหอสมุดโดยด่วน  ***ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2561 นี้ *** 

Read more: ประกาศนักศึกษาท่านใดที่ค้างส่งหนังสือ

แนะนำ CAS Smart app

แนะนำ CAS Smart app
เป็นแอพวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ใช้สืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาและข้อมูลทั่วไป เช่น

Read more: แนะนำ CAS Smart app