แนะนำ CAS Smart app

แนะนำ CAS Smart app
เป็นแอพวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ใช้สืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาและข้อมูลทั่วไป เช่น การดูผลการเรียน การดูตารางสอบ ตารางเรียน หรือข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด CAS Smart app