ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Category: Cattegory ข้อมูลทั่วไป Published: Tuesday, 13 February 2018 Written by Super User
 1. ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้บริการ ประสานงานเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณภาพ 


  ปณิธาน 

  มุ่งให้บริการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
  คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 


  วิสัยทัศน์

  สำนักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

  และเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน ด้วยบริการที่เป็นเลิศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  พันธกิจ

  เป็นแหล่งสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยในวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และชุมชน 
  โดยการจัดหาจัดเก็บ บำรุงรักษา และบริการสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
  ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมและ
  แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
  จากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป้าหมายเชิงกลยุทธศาสตร์

  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ 

  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน 
  2. จัดการ จัดเก็บ บูรณะซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. ให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การสืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ 
  ด้วยระบบ Online และ Web OPAC การบริการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การบริการยืม - คืน
  ด้วยระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
  4. จัดฝึกอบรม แนะนำ และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะทางสารสนเทศ กล่าวคือ สามารถค้นหาข้อมูล 
  เข้าถึงสารสนเทศ และใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนลยีสารสนเทศ 
  และมีจิตใจของผู้ให้บริการ (Service Mind) อย่างแท้จริง
  6. ให้บริการความรู้แก่ชุมชนโดยไม่เน้นผลกำไร


 2. การดำเนินงาน
   
  แบ่งออกเป็น 6 งาน คือ 
  1. งานธุรการและเอกสาร
  2. งานเทคนิคและงานจัดหา
  3. งานบริการ 
  4. งานวารสารและหนังสือพิมพ์
  5. งานโสตทัศนวัสดุ
  6. งานจัดจำหน่ายหนังสือ เครื่องเขียน เครื่องแบบนักศึกษา


สำนักหอสมุด ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      
179 / 137  ถ.ประชาสโมสร  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
โทร. 0-4324-6536-8 ต่อ 401-402

โทรสาร. 0-4324-6539
Website :: http://www.cas.ac.th/LIBRARY

 

Hits: 776