รายชื่อวารสารที่บอกรับ

Category: รายชื่อวารสารที่บอกรับ Published: Thursday, 22 February 2018 Written by Super User Print Email
Title Faculty
Applied  Nursing  Research  พยาบาลศาสตร์
www.tandfonline.com ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon link png พยาบาลศาสตร์
Critical  Care  Nures  พยาบาลศาสตร์
Gerontological  Nursing  พยาบาลศาสตร์
MedSurg  Nursing  พยาบาลศาสตร์
Midwifery พยาบาลศาสตร์
Nursing  Education  พยาบาลศาสตร์
Pediatric  Nursing  พยาบาลศาสตร์
Phychosocial  Nursing  and  Mental  Health  Services  พยาบาลศาสตร์
The American  Journal  of  Menternal/Child  Nursing  พยาบาลศาสตร์
กองการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลและการศึกษา  พยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  พยาบาลศาสตร์
พยาบาล(สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย) พยาบาลศาสตร์
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ : คณะพยาบาลศาสตร์ มข.  พยาบาลศาสตร์
พยาบาลสาธารณสุข  พยาบาลศาสตร์
พยาบาลสาร พยาบาลศาสตร์
รามาธิบดีพยาบลสาร พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี กรุงเทพฯ พยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล พยาบาลศาสตร์
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พยาบาลศาสตร์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ พยาบาลศาสตร์

 

 

Journals วารสารคณะบริหารธุรกิจ

 

Title

Faculty
AU Journal of management บริหารธุรกิจ
 BLCI Quarterly บริหารธุรกิจ
 Brand Age บริหารธุรกิจ
CIO World บริหารธุรกิจ
Comtoday บริหารธุรกิจ
Customs Import-Export บริหารธุรกิจ
e-Commerce บริหารธุรกิจ
For Quality บริหารธุรกิจ
Logistics บริหารธุรกิจ
 Marketeer บริหารธุรกิจ
MBA บริหารธุรกิจ
 Thai Coon บริหารธุรกิจ
การเงินธนาคาร บริหารธุรกิจ
การจัดการสมัยใหม่ บริหารธุรกิจ
การบริหารคน (ฅน) บริหารธุรกิจ
จากญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ บริหารธุรกิจ
นักบริหาร บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
แรงงาน บริหารธุรกิจ
วิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ มข. บริหารธุรกิจ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.อุบล) บริหารธุรกิจ
ส่งเสริมการลงทุน บริหารธุรกิจ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริหารธุรกิจ
สังคมลุ่มแม่น้ำโขง บริหารธุรกิจ
สสวท.  
เอกสารภาษีอากร บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมสาร บริหารธุรกิจ

 

 

Journals วารสารคณะนิติศาสตร์


 

Title Faculty
กฎหมาย จุฬาฯ นิติศาสตร์
กฎหมาย ม.อุบล นิติศาสตร์
กฎหมายปกครอง นิติศาสตร์
กระบวนการยุติธรรม นิติศาสตร์
DSI ไตรสาร นิติศาสตร์
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตร์
ตำรวจ นิติศาสตร์
ทนายความ นิติศาสตร์
ธรรมนิติ (HR magazine) นิติศาสตร์
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติศาสตร์
 ยุติธรรม นิติศาสตร์
สารวุฒิสภา นิติศาสตร์
หมอความยุติธรรม นิติศาสตร์

 

 

Journal วารสารคณะศิลปศาสตร์

Title Faculty
DACO ศิลปศาสตร์
Time ศิลปศาสตร์
 Fortune ศิลปศาสตร์
Forbes  ศิลปศาสตร์
Japanese studies journal ศิลปศาสตร์
 เจแปนพาวน์เดชั่น ศิลปศาสตร์
Hits: 638