โครงการหนังสือยืมเรียน

Category: Cattegory ข้อมูลทั่วไป Published: Thursday, 22 February 2018 Written by Super User Print Email

 งานสหการ สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้จัดทำ โครงการหนังสือยืมเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาได้มี หนังสือประกอบการเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้ปกครองและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษา คือต้องมีหนังสือประกอบการเรียนรู้จึงดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อจัดหาหนังสือให้นักศึกษาได้ยืมเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและผู้ใช้ส่วนใหญ่ (นักศึกษา) มีความพึงพอใจในบริการหนังสือยืมเรียนในระดับสูง จึงได้จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องทุก ๆ ปีการศึกษา

 

 

Hits: 809