บุคลากรประจำห้องสมุด

Category: Cattegory ข้อมูลทั่วไป Published: Thursday, 22 February 2018 Written by Super User Print Email


นายอภัย  ประกอบผล
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นายสำเภา พันเสนา
 หัวหน้างานโสตฯ / อาจารย์ประจำ


นางสาวนิญา แข็งฤทธิ์
หัวหน้างานธุรการและบรรณารักษ์


นางวิยะดา กองจันทร์ดี
หัวหน้างานเทคนิค (บรรณารักษ์) และเลขานุการ

 


นายภูมิศักดิ์ บุเกตุ
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่งานโสตฯ

 
นางสาวศุภลักษณ์ อวบสำอางค์
เจ้าหน้าที่งานสหการ

 


นายพิชานนท์ สว่างโรจน์ 
เจ้าหน้าที่งานโสตฯ

Hits: 927