ประกาศนักศึกษาท่านใดที่ค้างส่งหนังสือ

ประกาศ 

นักศึกษาท่านใดที่ค้างส่งหนังสือ, โสตทัศนวัสดุ   หรือค้างชำระค่าปรับ  กรุณานำมาส่งคืน  และติดต่อชำระค่าปรับ  ณ  สำนักหอสมุดโดยด่วน  ***ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2561 นี้ ***