...
สืบค้นฐานข้อมูล
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำนักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รวบรวม ELECTRONICS LIBRARY เพื่อความสะดวกในการเข้า

ฐานข้อมูลทางการพยาบาล
...
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
สำนักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา

ระเบียบการใช้บริการ
...
งานสหการสินค้า
ในส่วนของงานสหกรณ์สินค้าห้องสมุด ได้บริการขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนักศึกษา เช่น กระดุม ตุ้งติ้ง เข็มกลัด เข็มคณะพยาบาล

รายการสินค้า
...
โครงการหนังสือยืมเรียน
สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำโครงการหนังสือยืมเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1

หนังสือยืมเรียน


สำนักหอสมุด เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ

...
ที่ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุด ซึ่งมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถยืม - คืน ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบบาร์โค้ด นอกจากนี้ยังสามารถค้นข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขว้างจากอินเทอร์เน็ต สำนักหอสมุดก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในปี พ.ศ. 2544 โดยตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชั้น 4 เพื่อให้เป็นหน่วยงานสนับสนุน การเรียนการสอนของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยให้ประสบความสำเร็จต่อไปสงวนลิขสิทธิ์ 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 / www.cas.ac.th

ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)