...
นายอภัย ประกอบผล

บรรณารักษ์ MA (University of Minnesota) ผู้อำนวยการ

...
นางสาวณิญา แข็งฤทธิ์

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เลขานุการสำนักหอสมุด

...
นายภูมิศักดิ์ บุเกตุ

ศศ.บ. (บรรณารักษ์) หัวหน้าฝ่ายบริการ

...
นางสาวกนกอร ชูชาติ

ศศ.บ.ภาษาไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

...
นางศุภลักษณ์ อวบสำอาง

ปกส.สูง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

...
นางสาวสุภารัตน์ สุนสุรัตน์

บธ.บ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

...
นายธวัชชัย พิมพ์เภา

บธ.บ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการระบบสืบค้นภายในสำนักหอสมุดสงวนลิขสิทธิ์ 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 / www.cas.ac.th

ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)