New Page 1

ระเบียบการใช้บริการ
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


                สำนักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป โดยได้นำคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) ได้แก่โปรแกรม Alice for Windows มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
                             
ทรัพยากรสารสนเทศ
                สำนักหอสมุดได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ดังนี้
                                1. หนังสือทั่วไป
                                2. หนังสืออ้างอิง
                                3. หนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น
                                4. รายงานการวิจัย, ปริญญานิพนธ์,  วิทยานิพนธ์,  รายงานสหกิจศึกษา
                                5. คำพิพากษาฎีกา / ราชกิจจานุเบกษา
                                6. วารสารและหนังสือพิมพ์
                                7. โสตทัศนวัสดุ
               
เวลาทำการ
                สำนักหอสมุดเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของวิทยาลัย และอาจขยายเวลาให้บริการในช่วงการสอบโดยคำสั่งอธิการบดี

สมาชิกห้องสมุด
                1. การสมัครสมาชิก
                นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม – คืน  เพื่อให้สามารถใช้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศได้ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานในการสมัครสมาชิก ได้แก่

                                1.1 ใบลงทะเบียน วบอ. 80
                                1.2 บัตรประจำตัวนักศึกษา
หมายเหตุ :          สำหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้นเรียบร้อยแล้ว                                        นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกห้องสมุดทันที  โดยไม่ต้องมากรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
                2. การต่ออายุสมาชิก
                นักศึกษาจะต้องต่ออายุสมาชิกห้องสมุดทุกภาคการศึกษา โดยสำนักหอสมุดให้บริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดที่จุดบริการลงทะเบียนแบบ One stop service ทุกภาคการศึกษา  ตามกำหนดเวลาที่วิทยาลัยจัดขึ้นหากนักศึกษามาลงทะเบียนภายหลังวันดังกล่าว  สามารถมาต่ออายุสมาชิกห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน โดยแสดงหลักฐานการต่ออายุสมาชิกในข้อ 1.1 และ 1.2

                บริการของสำนักหอสมุด
                1. บริการสารสนเทศ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์
                2. บริการทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ
3. บริการโสตทัศนวัสดุ
4. บริการยืม – คืน หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ
5. บริการหนังสือสำรอง/บริการจอง
6. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
                7. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (Internet)
                8. บริการข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อ
                9. บริการจำหน่ายหนังสือ  เครื่องเขียน  เครื่องแบบ
                10. บริการรับซื้อคืนหนังสือตำราเรียน
                               
                สิทธิในการยืมและค่าปรับ
                สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้ตามกำหนดในตาราง ดังนี้


ประเภททรัพยากร  สารสนเทศ

ผู้มีสิทธิ์ยืม

จำนวน
(เล่ม/เรื่อง)

เวลา
(วัน)

ค่าปรับ (บ.)/เล่ม/เรื่อง/วัน

หนังสือทั่วไป

- นศ.ป.ตรี
- นศ.ป.โท
- อาจารย์
-  เจ้าหน้าที่

7
10
15
5

7
7
7
7

5
5
5
5

วารสาร
(ฉบับล่วงเวลา เล่มปลีก)

สมาชิก
ทุกประเภท

3

1

5

ประเภททรัพยากร  สารสนเทศ

ผู้มีสิทธิ์ยืม

จำนวน
(เล่ม/เรื่อง)

เวลา
(วัน)

ค่าปรับ (บ.)/เล่ม/เรื่อง/วัน

โสตทัศนวัสดุ
(ซีดี/วีซีดี/ดีวีดี/วิดีโอ/เทป)

สมาชิก
ทุกประเภท

3

2

5

                หมายเหตุ 
                1.  หนังสืออ้างอิง,  วิจัย, วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์, วารสารฉบับปัจจุบัน,  คำพิพากษาฎีกา, ราชกิจจานุเษกษาและรวมข้อสอบกฎหมายพร้อมธงคำตอบของคณะนิติศาสตร์  ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุดได้ แต่สามารถยืมเพื่อถ่ายเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มยืมกรณีพิเศษพร้อมแนบบัตรสมาชิก และต้องส่งคืนภายในวันนั้น
                2.  สำหรับอาจารย์ที่ยืมหนังสือเพื่อใช้ในการสอนยืมได้นาน 1 ภาคการศึกษา
                3.  กรณีที่โสตทัศนวัสดุใช้ประกอบกับหนังสือกำหนดให้ยืมนาน 7 วัน

                การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
                1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดจึงจะมีสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้
                2. ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  และไม่สามารถใช้บัตรผู้อื่นได้
                3. ต้องส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศตามวันกำหนดส่งที่ติดอยู่ด้านหลังของหนังสือ

                การยืมต่อ
                สมาชิกที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศไปและต้องการยืมต่อสามารถยืมต่อได้โดยแจ้งที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน พร้อมแสดงบัตรสมาชิก โดยต้องนำทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อมาด้วย แต่หากทรัพยากรดังกล่าวมีคนแจ้งจองไว้ไม่สามารถยืมต่อได้

                การจองทรัพยากรสารสนเทศ
                กรณีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ถูกยืมไปสามารถแจ้งความประสงค์จองใช้ทรัพยากรได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน และมีกำหนดในการรับทรัพยากรที่จองไว้ภายใน 2 วัน หลังกำหนดส่ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

                การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
                ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และห้องสมุดภายนอกได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด (http://www.cas.ac.th/library)  การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียภายในสำนักหอสมุด  สามารถสืบค้นได้จากโปรแกรม Alice for Windows จากเครื่องที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
                เมื่อสืบค้นรายการหนังสือพบแล้ว และรายการดังกล่าวยังไม่ถูกยืมไป ให้จดเลขเรียกหนังสือดังกล่าว แล้วหาหนังสือบนชั้น

การหาหนังสือบนชั้นหนังสือ
                เมื่อได้เลขเรียกหนังสือแล้วให้นำไปหาหนังสือบนชั้นซึ่งมีการจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้ (หมวด 000-900) การเรียงหนังสือบนชั้นมีหลักการดังนี้         
                1. จัดเก็บแยกตามประเภทของหนังสือ  เช่น  หนังสืออ้างอิง  หนังสือทั่วไป  หนังสือนวนิยายเรื่องสั้น  วิทยานิพนธ์ ฯลฯ โดยแต่ละประเภทจะมีสัญลักษณ์บอก เช่น หนังสืออ้างอิง จะมีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือ อักษร อ หรือ R หนังสือนวนิยายใช้สัญลักษณ์ นว หรือ Fic เป็นต้น
                2. จัดเก็บแยกหนังสือภาษาไทย กับหนังสือภาษาอังกฤษ
                3. เรียงหนังสือบนชั้นจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่างของแต่ละช่วงชั้นหนังสือ โดยมีรายละเอียดการเรียงดังนี้
                    3.1 เรียงหนังสือจากเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก จากซ้ายไปขวา จากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง
                    3.2 หนังสือที่มีเลขหมู่เหมือนกัน จะเรียงตามเลขผู้แต่ง                                
                    3.3 หนังสือที่มีเลขหมู่เหมือนกัน   ตัวอักษรของผู้แต่งเหมือนกัน ให้ดูที่เลขประจำตัวผู้แต่ง
                    3.4 หนังสือที่มีเลขหมู่และเลขประจำตัวผู้แต่งเหมือนกัน เรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
                    3.5 หนังสือรายการเดียวกันแต่มีการพิมพ์หลายครั้ง จะเรียงหนังสือที่พิมพ์ใหม่ไว้ก่อนปีเก่า
                    3.6 หนังสือที่มีหลายเล่มจบ หรือหนังสือที่เป็นชุดจะเรียงตามลำดับ เล่มที่หรือเลขชุด
                    3.7 หนังสือที่มีหลายฉบับ หรือ Copies จะจัดเรียงตามลำดับเลขฉบับ
                    3.8 หนังสือที่มีหลายเล่มจบ จะจัดเรียงตามลำดับเล่มที่
                   
                    การตรวจสอบรายการยืมและหนังสือค้างส่ง
                    สมาชิกห้องสมุด  สามารถตรวจสอบรายการยืมและหนังสือค้างส่งได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด http://www.cas.ac.th/library โดยกรอกข้อมูลบาร์โค้ดสมาชิก (รหัสประจำตัวนักศึกษา) และรหัสผ่าน

หมายเหตุ : สมาชิกห้องสมุด  ติดต่อขอรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก  ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน  (สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้  ภายหลังการเข้าสู่ระบบ)

ระเบียบการเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุด

 

                1.  ผู้เข้าใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยเด็ดขาด
                2.  ผู้เข้าใช้ห้องสมุดต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาต่อบรรณารักษ์ทุกครั้งเมื่อต้องการใช้บริการยืมทรัพยากรห้องสมุด หากไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาสำนักหอสมุดจะไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรใดๆ ทั้งสิ้นยกเว้นการคืนทรัพยากรเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้อื่นเพื่อทำการยืม
                3.  ผู้เข้าใช้ห้องสมุดต้องฝากกระเป๋าและสิ่งของที่เคาน์เตอร์งานบริการบริเวณทางเข้าห้องสมุดก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกครั้ง
                4.  ห้ามนำอาหาร  ขนม  ของขบเคี้ยว  และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องสมุด  ทั้งห้ามทำความสกปรกภายในบริเวณห้องสมุด
                5.  ห้ามสูบบุหรี่  หรือสิ่งเสพติดในห้องสมุด
                6.  ผู้เข้าใช้เมื่ออยู่ในห้องสมุดต้องสำรวมกิริยา วาจา ไม่ส่งเสียงดัง และต้องปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
                7.  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารที่จะก่อเกิดการรบกวนภายในห้องสมุด
                8.  ไม่ตัด ฉีก เขียน ขโมยหนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ของห้องสมุด
                9.  ห้ามนำหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์และวัสดุสารนิเทศทุกชนิดของห้องสมุดออกนอกห้องสมุด โดยไม่ได้รับอนุญาต
                10.  การลักขโมยทรัพย์สินของห้องสมุด หรือจงใจทำให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมสภาพจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา
                11.  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด
                12.  ในกรณีที่ทำให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับคำสั่งจากอธิการบดี

 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2551

                                                                                                                 ลายเซ็นศร
                                                                                                                ( รศ.ดร. ยุพิน  เตชะมณี )               
                                                                                                    รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 ระบบสืบค้นภายในสำนักหอสมุดสงวนลิขสิทธิ์ 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 / www.cas.ac.th

ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)