New Page 1

ปรัชญา
ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้บริการ ประสานงานเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณภาพ


ปณิธาน
มุ่งให้บริการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)


วิสัยทัศน์
สำนักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน ด้วยบริการที่เป็นเลิศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

เป็นแหล่งสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยในวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และชุมชน
โดยการจัดหาจัดเก็บ บำรุงรักษา และบริการสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมและ
แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงกลยุทธศาสตร์
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน
2. จัดการ จัดเก็บ บูรณะซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การสืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ
ด้วยระบบ Online และ Web OPAC การบริการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การบริการยืม - คืน
ด้วยระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
4. จัดฝึกอบรม แนะนำ และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะทางสารสนเทศ กล่าวคือ สามารถค้นหาข้อมูล
เข้าถึงสารสนเทศ และใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนลยีสารสนเทศ
และมีจิตใจของผู้ให้บริการ (Service Mind) อย่างแท้จริง
6. ให้บริการความรู้แก่ชุมชนโดยไม่เน้นผลกำไร

การดำเนินงาน
 
แบ่งออกเป็น 6 งาน คือ
1. งานธุรการและเอกสาร
2. งานเทคนิคและงานจัดหา
3. งานบริการ
4. งานวารสารและหนังสือพิมพ์
5. งานโสตทัศนวัสดุ
6. งานจัดจำหน่ายหนังสือ เครื่องเขียน เครื่องแบบนักศึกษา

สำนักหอสมุด ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      
179 / 137  ถ.ประชาสโมสร  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
โทร. 0-4324-6536-8 ต่อ 401-402

โทรสาร. 0-4324-6539
Website :: http://www.cas.ac.th/LIBRARY

 ระบบสืบค้นภายในสำนักหอสมุดสงวนลิขสิทธิ์ 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 / www.cas.ac.th

ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)