New Page 1

โครงการหนังสือยืมเรียน

งานสหการ สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้จัดทำ โครงการหนังสือยืมเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาได้มี หนังสือประกอบการเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้ปกครองและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษา คือต้องมีหนังสือประกอบการเรียนรู้จึงดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อจัดหาหนังสือให้นักศึกษาได้ยืมเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและผู้ใช้ส่วนใหญ่ (นักศึกษา) มีความพึงพอใจในบริการหนังสือยืมเรียนในระดับสูง จึงได้จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องทุก ๆ ปีการศึกษา

 

 

 ระบบสืบค้นภายในสำนักหอสมุดสงวนลิขสิทธิ์ 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 / www.cas.ac.th

ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)